شمارنده

خانه عناصر شمارنده

استایل ساده

[rt_counterup_style counterup_value=”25″ counterup_time=”1000″ counterup_delay=”100″ counterup_align=”center” use_theme_fonts=”yes” counterup_font_size=”60px” counterup_line_height=”60px” extra_class=”font-weight-medium”]

سال ها تجربه

[rt_counterup_style counterup_value=”54″ counterup_time=”1000″ counterup_delay=”100″ counterup_align=”center” use_theme_fonts=”yes” counterup_font_size=”60px” counterup_line_height=”60px” extra_class=”font-weight-medium”]

کارشناسان حرفه ای

[rt_counterup_style counterup_value=”1530″ counterup_time=”1000″ counterup_delay=”100″ counterup_align=”center” use_theme_fonts=”yes” counterup_font_size=”60px” counterup_line_height=”60px” extra_class=”font-weight-medium”]

پروژه های موفقیت آمیز

[rt_counterup_style counterup_value=”1310″ counterup_time=”1000″ counterup_delay=”100″ counterup_align=”center” use_theme_fonts=”yes” counterup_font_size=”60px” counterup_line_height=”60px” extra_class=”font-weight-medium”]

مشتریان محترم

استایل آیکون بالا

[rt_iconbox_style icon_icofont=”icofont icofont-ui-calendar” icon_font_align=”center” icon_size=”31px” icon_color=”#a6a9af”]
[rt_counterup_style counterup_value=”25″ counterup_time=”1000″ counterup_delay=”100″ counterup_align=”center” counterup_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” counterup_font_size=”60px” counterup_line_height=”65px” extra_class=”font-weight-medium”]

سال های تجربه

[rt_iconbox_style icon_icofont=”icofont icofont-box” icon_size=”40px” icon_color=”#a6a9af”]
[rt_counterup_style counterup_value=”638″ counterup_time=”1000″ counterup_delay=”100″ counterup_align=”center” counterup_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” counterup_font_size=”60px” counterup_line_height=”65px” extra_class=”font-weight-medium”]

پروژه های موفقیت آمیز

[rt_iconbox_style icon_icofont=”icofont icofont-users-alt-5″ icon_size=”40px” icon_color=”#a6a9af”]
[rt_counterup_style counterup_value=”1510″ counterup_time=”1000″ counterup_delay=”100″ counterup_align=”center” counterup_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” counterup_font_size=”60px” counterup_line_height=”65px” extra_class=”font-weight-medium”]

مشتریان راضی

استایل آیکون سمت چپ

[rt_counterup_style counterup_value=”25″ counterup_time=”1000″ counterup_delay=”200″ counterup_align=”right” counterup_color=”#030712″ use_theme_fonts=”yes” counterup_font_size=”50px” counterup_line_height=”50px”]

سال های تجربه

[rt_iconbox_style icon_icofont=”icofont icofont-wall-clock” icon_size=”50px” icon_color=”#acacac” icon_css=”.vc_custom_1527679887521{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”]
[rt_counterup_style counterup_value=”638″ counterup_time=”1000″ counterup_delay=”200″ counterup_align=”right” counterup_color=”#030712″ use_theme_fonts=”yes” counterup_font_size=”50px” counterup_line_height=”50px”]

پروژه های انجام شده

[rt_iconbox_style icon_icofont=”icofont icofont-spreadsheet” icon_size=”46px” icon_color=”#acacac” icon_css=”.vc_custom_1527679474613{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”]
[rt_counterup_style counterup_value=”598″ counterup_time=”1000″ counterup_delay=”200″ counterup_align=”right” counterup_color=”#030712″ use_theme_fonts=”yes” counterup_font_size=”50px” counterup_line_height=”50px”]

اعضای تیم

[rt_iconbox_style icon_icofont=”icofont icofont-id” icon_size=”46px” icon_color=”#acacac” icon_css=”.vc_custom_1527679684127{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”]
[rt_counterup_style counterup_value=”1510″ counterup_time=”1000″ counterup_delay=”200″ counterup_align=”right” counterup_color=”#030712″ use_theme_fonts=”yes” counterup_font_size=”50px” counterup_line_height=”50px”]

مشتریان راضی

[rt_iconbox_style icon_icofont=”icofont icofont-emo-simple-smile” icon_size=”44px” icon_color=”#acacac” icon_css=”.vc_custom_1527679898547{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”]